Hulp op het gebied van

 • Jeugdzorg
 • Verstandelijk gehandicapten zorg
 • Residentiële verslavingszorg
 • Jeugdpsychiatrie
 • Acute psychiatrie
 • Zwerfjongeren en daklozen

Op de volgende werkterreinen

Jeugdzorg:

 • Residentiële jeugdinstellingen
 • Rijksinrichtingen voor jongeren
 • Kinder- en jeugdpsychiatrische centra
 • Alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s)
 • Boddaertcentra (buitenschoolse opvang en behandeling van jongeren met “ernstige” opvoedingsproblemen)
 • Beherende instellingen en multifunctionele organisaties

Wat wij voor u kunnen betekenen

 • Begeleiding
 • 1-op-1 begeleiding
 • Crisisinterventie
 • Casemanagement
 • Hulpverlening en ondersteuning bij groepsprocessen
 • Ondersteuning bij ziekteverzuim of langdurig verlof
 • Ondersteuning bij KTC trainingen
 • Invullen van posities als teamcoach, teamleider en manager
 • Pedagogisch advies
 • Probleemanalyse bij groepsprocessen
 • Opstarten van nieuwe behandelgroepen
 • Jeugdhulpverlening
 • Zeer intensieve behandeling (Z.I.B.)
 • P.G.B.
 • Resocialisatie van probleemjongeren
 • TBS

Verstandelijk gehandicaptenzorg:

 • Gedragsmoeilijke groepen (SGLVG/IBG’s)
 • LVG
 • Specialistische zorg: epilepsie, autisme, blinden, doven, adhd
 • Parallelverpleging (één op één begeleiding en dergelijke)
 • Instellingen met een bovenregionale achtervang functie
 • Gezinsvervangende tehuizen (GVT); ook voor kinderen
 • Beschermde woonvormen.